-          نزدیک رسیدنم!  

-          پولو از جیبم در میارم به راننده میدم و نگاهم به بیرون خیره میمونه ...

-          فقط نویز صدای راننده رو می شنوم ...

-          کاش یه کم ساکت بود ....  

-          و باز حواسم به همون غروب پائیزیه که منو مست می کنه ...

-           وقت پیاده شدنه ....

-          راننده عصبانی : هزاری نداری یا حوصله؟

-          زیر لب زمزمه می کنم : 2 تاش !!!

 

/ 1 نظر / 17 بازدید